Selskapet hadde manipulert regnskapene slik at de viste for gode tall, uten at revisor reagerte på dette. Det ble reist tiltale mot ansvarlig revisor og en medarbeider på revisjonsteamet for overtredelse av revisorloven og regnskapsloven. Lagmannsretten fastslo at ansvarlig revisor hadde opptrådt grovt uaktsomt ved utførelsen av revisjonsoppdraget. Videre innebærer dommen en sementering av rettstilstanden når det gjelder revisors medvirkningsansvar for klientens regnskapsovertredelser. Revisor kan medvirke til regnskapsovertredelser ved at revisjonen ikke avdekker regnskapsfeil og at det slik avgis ren revisjonsberetning. Medarbeideren ble i fjor dømt av Høyesterett til tilsvarende straff.  

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Bård Thorsen, tlf 414 54 172.