Arkitekten ble dømt for i perioden fra 2015 til 2019 å ha gitt feil opplysninger og unnlatt å gi opplysninger i forbindelse med søknader til daværende Tjøme kommune om tillatelser til tiltak for bebyggelse på to eiendommer.

Ulovlige byggeprosjekter i strandsonen
Arkitekten ble videre dømt for å ha prosjektert ny fritidsbolig med hovedhus og tilbygg for den ene eiendommen i strid med kommunens arealplaner. Prosjekteringens tegninger og beskrivelser dannet blant annet grunnlag for søknader til kommunen. På den andre eiendommen er arkitekten dømt for å ha prosjektert ny bod og nytt anneks i strid med byggeforbudet innenfor 100-metersbeltet fra sjøen ved blant annet å utarbeide tegninger og beskrivelser til utførende entreprenører.

Dommen viser at det er viktig å gi riktige opplysninger til plan- og bygningsmyndighetene. Ikke minst når det bygges i strandsonen, sier førstestatsadvokat i Økokrim, Hans Tore Høviskeland. 

Strandsonen er under et sterkt utbyggingspress
Strandsonen er en viktig biotop, og svært attraktiv for friluftsliv, rekreasjon og naturopplevelser. Det er samtidig den arealtypen i Norge som er under sterkest utbyggingspress. 

I et slik tillitsbasert system er det helt sentralt at det oppgis korrekte opplysninger til kommunen. Hvis ikke, risikerer kommunen å legge feil opplysninger til sin grunn i sin saksbehandling, og det kan bli gitt tillatelser til tiltak på feil grunnlag. Uriktige opplysninger vil også kunne føre til at saker ikke blir oversendt til statlige organer for kontroll, f.eks. miljøavdelingen hos Statsforvalteren. Uriktige og villedende opplysninger rokker ikke bare ved tilliten til den kommunale saksbehandlingen, men vil også kunne gå ut over aktører som forholder seg lojalt til regelverket. Misbruk av regelverket kan f.eks. skape konkurransevridning, der de som forholder seg lojalt til regelverket blir taperne. Kostnadene ved ulovlighetsoppfølging vil også fordeles på alle, hvilket betyr at lovlydige aktører må være med å dele kostnadene som oppstår ved at noen ikke følger reglene, uttaler Vestfold tingrett i dommen. 

Videre uttaler Vestfold tingrett at:
– Saken er meget alvorlig, ved at det foreligger lovbrudd som både undergraver et tillitsbasert system og som er en fare for miljøet og strandsonen. Det å beskytte strandsonen er som nevnt av nasjonal betydning både for dagens og for kommende generasjoner.

Kontakt:
Hans Tore Høviskeland
Førstestatsadvokat i Økokrim 
Tlf: 916 46 013

kommunikasjon.okokrim@politiet.no