Retten har lagt til grunn at arkitekten har gitt vederlagsfrie tegnetjenester til den kommunale byggesakslederen, men at det ikke ut fra det strenge beviskravet i strafferetten kan utelukkes at tjenestene ble gitt byggesakslederen som privatperson. Arkitekten og byggesakslederen er på denne bakgrunn frifunnet for grov korrupsjon.

«Saken reiser viktige og til dels vanskelige spørsmål om forholdet mellom vennetjenester, habilitet og korrupsjon, og det har vært viktig å få saken belyst gjennom offentlig rettergang», sier førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik ved Økokrim.

Begge de tidligere byggesaksbehandlerne er nå domfelt for tjenestefeil fordi de behandlet en eller flere saker om byggetiltak i strandsonen i strid med reglene i plan- og bygningsloven.

«Vi vil nå gå igjennom lagmannsrettens dom og vurdere om det er grunnlag for anke til Høyesterett», sier Harbo-Lervik.