De to tiltalte hadde ledende roller i utleieselskapene Fortuna Truckservice AS og Norsk Truckutleie AS. Nedre Romerike tingrett domfelte den ene lederen for å ha solgt et stort antall trucker som selger ikke eide, til flere leasingselskaper. Bedrageriet medførte tap eller fare for tap for leasingselskapene tilsvarende kjøpesummen, til sammen ca. 21,8 millioner kroner. Vedkommende ble også dømt for grov utroskap for ca. 18 millioner kroner.

Retten uttaler at:
"Retten bemerker at det særlig av allmennpreventive grunner må idømmes en streng straff. Alle overtredelsene er av svært samfunnsskadelig art. Handlingene bidrar blant annet til å svekke tilliten til kredittmarkedet, som er avhengig av dette for å kunne fungere. Dette er igjen av avgjørende betydning for et velfungerende næringsliv."

Den andre lederen ble frifunnet, fordi retten mente det var tvil om vedkommende hadde utvist subjektiv skyld.

Kontaktperson hos ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Bård Thorsen, telefon 414 54 172