Da mannen møtte til tilståelsessak i Sør-Østerdal tingrett i september ble resultatet 16 dagers fengsel, mens påtalemyndigheten ikke fikk medhold i kravet om rettighetstap. Domfelte anket straffutmålingen til lagmannsretten, som opprettholdt den ubetingede fengselsstraffen og idømte rettighetstap i tillegg. Høyesterett viser i sin begrunnelse for å gjøre fengselsstraffen betinget blant annet til at mannen kom uforvarende opp i situasjonen hvor det var skutt en ulv, og videre:

"Ubetinget fengsel som påstått av påtalemyndigheten, er vår strengeste straffereaksjon. A  er tidligere ustraffet. Jeg er da, under tvil, kommet til at fengselsstraffen på 16 dager bør gjøres betinget, men med tillegg av en bot på 30 000 kroner, jf. straffeloven 27. I kombinasjon med rettighetstapet og inndragningen gir det tilstrekkelig uttrykk for alvoret i handlingen."

Mannen som skjøt ulven er ved Sør-Østerdal tingretts dom 20. april 2015 dømt til fengsel i ett år og åtte måneder, som er en fellesstraff med andre forhold. Denne dommen er påanket til lagmannsretten.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Tarjei Istad, tlf. 996 24 976