Aust-Agder tingrett har domfelt de to for brudd på plan- og bygningsloven som følge av flere byggetiltak i strandsonen i Grimstad, det vil si innenfor 100-metersbeltet fra sjøen. Blant annet er det oppført en tennisbane og en underjordisk gang,  det er opparbeidet en voll og en kjeller er utvidet.

I dommen heter det at rettens flertall «ser svært alvorlig» på adferden til hytteeieren og den daglige lederen i entreprenørselskapet, og at begge har «utvist en nærmest total mangel på respekt for plan- og bygningslovgivningen».

To entreprenørselskaper, Hemato Eiendom og PS Anlegg, er idømt bøter på henholdsvis 250.000 kroner og 100.000 kroner for brudd på plan- og bygningsloven. Hemato Eiendom må tåle inndragning av 75.000 kroner mens PS Anlegg får inndratt 100.000 kroner.

Aust-Agder tingrett har idømt BGM Arkitekter en bot på 150.000 kroner for falsk forklaring til offentlig myndighet og brudd på plan- og bygningsloven. En person har vedtatt et forelegg på 20.000 kroner for de samme forholdene.

Dommen er ikke rettskraftig og er avsagt under dissens.

Kontaktperson hos ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, telefon 916 46 013