Under en kontroll i Østfold i juli i fjor oppdaget Fiskeridirektoratet i samarbeid med Kystvakten tre samlenett med til sammen 17 hummere i tilknytning til en brygge. I august ble det på en annen brygge i nærheten funnet to samlenett med til sammen 21 hummere. Dette ledet til tiltale 8. mai 2013 mot en yrkesfisker. Ved Fredrikstad tingretts dom i dag ble han domfelt i henhold til tiltalen for disse forholdene, samt for uforsvarlig oppbevaring av to haglegeværer i sitt hjem.

Retten legger under straffutmålingen vekt på at hummeren er oppført på Norsk rødliste for arter, som er en liste over arter med risiko for å dø ut. Det er skjerpende at tre av hummerne hadde rogn, seks var under minstemålet på 25 centimeter og at fisket skjedde på sommeren når hummeren er mest sårbar. Retten peker videre på at fisket syntes profittmotivert, og at omsetning utenfor sesongen er skadelig for dem som driver lovlig. Hummerfisket på Øst- og Sørlandet er oktober og november. Inndragningen på 12 000 kroner er delvis verdi av sjarken domfelte brukte da han fisket ulovlig.

Saken var anmeldt av Fiskeridirektoratet og Østfold politidistrikt, og Østfold politidistrikt har etterforsket saken.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Tarjei Istad, 996 24 976 / 23 29 12 98

 

Tau Ombord

Under Fiskeridirektoratets inspeksjon kuttet domfelte tauet til et samlenett med hummer.

En hummer på 46 centimeter var død da samlenettet ble funnet.

Bunn  

Mannskapet fra Kystverket fant et samlenett nederst på bunnen.

 

Foto: Fiskeridirektoratet