Dommen er avgjort på bakgrunn av anke over tingrettens lovanvendelse under skyldspørsmålet. Lagmannsretten var ikke enig i tingrettens lovforståelse. Etter lagmannsrettens syn gir en naturlig forståelse av ordlyden i § 15 første ledd klart uttrykk for at annet punktum utgjør et selvstendig straffsanksjonert påbud. Lagmannsretten fant videre at de nødvendige forutsetninger var til stede for å avsi ny dom i saken basert på tingrettens domspremisser.

Lagmannsretten domfelte på bakgrunn av ovennevnte den kvinnelige gårdbruker for forsettlig overtredelse av naturmangfoldloven og motorferdselloven til betinget fengsel i 21 dager, samt bot på 18 000 kroner. I tillegg ble hun idømt delinndragning av motorsag og ATV med en verdi på 7 000 kroner og saksomkostninger for tingretten. Naboen ble idømt bot på 15 000 kroner og saksomkostninger for tingretten.

Lagmannsrettens straffreaksjon var noe lavere enn påstått fra påtalemyndigheten, men likevel markert og merkbar. Lagmannsretten uttaler generelt at «allmennpreventive hensyn tilsier at overtredelser av naturmangfoldloven må møtes med en markert og merkbar reaksjon. Oppdagelsesrisikoen er lav, og gjerningsmennene vil ikke sjelden mene å ha aktverdige grunner for sine handlinger og ha støtte for sitt syn i lokalsamfunnet. Reaksjonen vil da få større betydning i seg selv.»

Kontaktperson i ØKOKRIM: Politiadvokat Inge Svae-Grotli, tlf. 976 67 043