Vinteren 2005-2006 ble det utført utfyllingsarbeid i strandsonen på Onarheim i Tysnes kommune og i den fredede ting- og gildestaden Onarheim. Rundt 20 billass med steinmasser ble utfylt på en 40 meter lang  midlertidig anleggesvei til et oppdrettsannlegg.  Dette ble gjort uten at det var søkt om byggetillatelse. Handlingen medførte  også fare for skade på kulturminner i tillegg til at det var et betydelig terrenginngrep.
 
Daglig leder i oppdrettsselskapet fikk bot på 150 000 og foretaket en bot på 300 000 kroner. Entreprenøren ble idømt en bot på 60 000 kroner. Saken har tidligere vært behandlet av Høyesterett.
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, tlf 916 46 013