I oktober 2005 gjennomførte tysk politi en grenseoverskridende avfallskontroll på havna i Hamburg. I en norskregistrert Mitsubishi varebil oppdaget de i bilens lasterom to brukte kjøleskap med kjølemediet R12 som blant annet inneholder ozonnedbrytende KFK-gasser. Statsadvokaten i Hamburg anmodet om at Norge overtok straffeforfølgningen og Riksadvokaten besluttet at Økokrim skulle etterforske og påtalebehandle saken.

I henhold til produktforskriften er det ulovlig å eksportere produkter og utstyr som inneholder KFK - gasser. Det var en person bosatt i Oslo som ønsket å eksportere kjøleskapene og endelig destinasjon var Lagos i Nigeria. Han ble av Økokrim statsadvokatembete ilagt et forelegg på 7000 kroner for overtredelsen. Det ble ved botens størrelse lagt vekt på at vedkommende hadde lav inntekt. Forelegget ble vedtatt.

Til nå foreligger det få avgjørelser hvor personer er blitt straffet for denne type overtredelse. At mindre, brukte varebiler og containere fylles med utrangerte hvitevarer, brukte bildekk og andre brukte/ødelagte gjenstander og eksporteres til Afrika, Asia og Midt-Østen synes derimot å være et økende problem. 

Kontaktperson: Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, mobil 91 64 60 13.