Under en kontroll Miljødirektoratet gjennomførte ble det avdekket at Norli Libris AS hadde importert og omsatt leketøy (Colorful Loombands Charms) med høyere innhold av det giftige ftalatet DEHP enn hva som er tillatt. Dette strider mot det europeiske kjemikalieregelverket som i Norge er regulert gjennom REACH-forskriften.

- Ftalatet DEHP, som ble funnet i produktet, kan i for store mengder skade forplantningsevnen og gi fosterskader, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i ØKOKRIM.

Ftalater i plast er ikke kjemisk bundet i plasten og kan derfor lekke ut. Barn kan dermed bli eksponert for DEHP når de har kontakt med produktet. Leketøyet inneholdt ftalatet DEHP i en konsentrasjon mange ganger over den tillatte grensen på 0,1 vektprosent, mellom 1 og 4 vektprosent.

Miljødirektoratet gjennomførte kontroller i Norli Libris AS sine butikker fra oktober 2014 til mars 2015, og fant 8640 poser med Colorful Loombands Charms. Direktoratet anmeldte saken til ØKOKRIM, og Norli Libris AS får også inndratt 49.296 kroner.

Kontaktperson: førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i ØKOKRIM, tlf. 916 46 013.