Selskapet førte i desember 2011/januar 2012 forhandlinger om inngåelse av en MOU (intensjonsavtale) med et kinesisk selskap. Forelegget er basert på at forhandlingene var innsideinformasjon, og at selskapet ikke opprettet innsideliste, slik det kreves i verdipapirhandelloven § 3-5. Selskapet er av den oppfatning at forhandlingene var av en slik karakter at de ikke utløste plikt til å føre innsideliste.

Saken vil bli sendt Oslo tingrett for avgjørelse.

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Henrik Horn, tlf. 916 84 157.