Rømming av oppdrettslaks er et alvorlig miljøproblem, særlig fordi det kan føre til genetisk utvanning av villaksstammene. Av allmennpreventive grunner er det derfor viktig å reagere med fasthet mot særlig forsettlige overtredelser som i denne saken, selv om det denne gangen ikke er avdekket at det svømte ut mer enn 50-100 fisk. Økokrim har nylig avgitt en rapport til Riksadvokaten hvor det påpekes at rømming har vært et økende problem de senere årene, samt at etterforskning og iretteføring av slike saker er viktig og kan bli enda bedre. I mai i år ga Økokrim et opprettsselskap i Austevoll en bot på 2 800 000 kroner for røminng av ca 300 000 regnbueørret. Også denne boten er vedtatt.

Boten til selskapet i Romsdal gjelder også mangler ved føring i driftsjournal ved flytting av fisk mellom merder på anlegget. Generelt gjør manglende eller for sen føring av uttak, flytting osv av fisk det vanskelig å kontrollere om fisk for eksempel blir borte fra anlegget. Videre gjelder saken manglende gjenfangst og melding til Fiskeridirektoratet i anledning rømmingen.

Selskapets samarbeidsvilje under etterforskningen er vektlagt i formildende retning.

Kontaktperson i Økokrim: Politiadvokat Tarjei Istad, 99 62 49 76.