Økokrim har hatt flere saker de siste årene om ulovlige byggetiltak i tilknytning til hytter langs sjøen. Det er viktig å reagere med fasthet ved slike lovbrudd for å verne naturen og hindre uønsket privatisering.

I denne saken anla to hytteiere på Hvaler en ca. 2 meter bred og ca. 30 meter lang vei fra fylkesveien i retning hyttene uten at kommunen hadde gitt tillatelse til tiltaket. Veien var søknadspliktig etter plan- og bygningsloven fordi den ble anlagt i et område som i kommuneplanens arealdel var regulert til landbruks-, natur- og friluftsområde. Tillatelse krevde da dispensasjon fra planformålet, noe kommunen altså ikke hadde gitt. Hvaler kommune anmeldte forholdet til politiet.

Forskjellen i bøtenes størrelse skyldes særlig at den som fikk den høyeste boten ble dømt til 130 000 kroner i bot i 2002 for å ha anlagt en ulovlig vei på samme sted. Den gang dreide det seg om en vesentlig større vei.

Veien anlagt i 2006 er, i likhet med den forrige veien, fjernet etter pålegg fra kommunen.

Kontaktperson: Politiadvokat Tarjei Istad, 23 29 12 98, 996 24 976.