I forbindelse med et tilsyn på en byggeplass i Oslo i februar 2014 fikk Arbeidstilsynet mistanke om at det ble jobbet utover normal arbeidstid til tross for at entreprenørens lister over lønnede timer i det vesentlige viste 7,5 timers arbeidsdager fra mandag til fredag. Tilsynet anmeldte entreprenøren til ØKOKRIM i april 2014.

ØKOKRIMs etterforskning, som blant annet innebar ransaking og gjennomgang av en stor mengde bevismateriale i utlandet, viste at arbeiderne som regel jobbet 9,5 timer på hverdager og i tillegg cirka fem timer en eller flere lørdager i måneden. Forholdet pågikk i vel ni måneder og omfattet i de fleste månedene noen titalls arbeidere.

Overtredelsene gjelder manglende betaling for arbeidede timer utover 37,5 timer per uke, herunder overtidstillegg, og brudd på rammene for alminnelig arbeidstid, samt manglende oversiktslister over hvor mye den enkelte arbeider har jobbet. Videre er det tre forhold som gjelder å ha arbeidere i stillas med for stor glipe mot bygg og noen steder manglende rekkverk eller for svak fundamentering.

Et byggherreselskap vedtok i januar i år en bot på 500.000 kroner for sikkerhetsmangler i samme sakskompleks.

Kontaktperson i ØKOKRIM : Førstestatsadvokat Tarjei Istad, telefon 23 29 12 98 og mobil 99 62 49 76