Utslippene skjedde fra vinteren 2001 og frem til høsten 2004 og forholdet ble anmeldt av Statens forurensningstilsyn i oktober 2005.  Det bøtlagte fragmenteringsanlegget kutter kasserte elektriske produkter og andre metallprodukter i små deler for deponering, salg og videre gjenbruk. I knuseprosessen gjøres produktene om til større og mindre deler, og slik frigjøres store støvmengder. 

Fragmenteringsanlegget var konstruert med et rensesystem som skulle fange opp disse små partiklene som inneholder meget giftige stoffer, blant annet bromerte flammehemmere, kadmium, kvikksølv, bly og krom. Av ulike årsaker virket ikke en sentral del av dette rensesystemet. Giftige stoffer som lagret seg i anlegget, ble isteden spylt eller helt ut på bedriftens område. Det meste har rent ut i en bekk og videre ut i Hunnselva som munner ut i Mjøsa. Utslippene skjedde også vinterstid, men da i det vesentlige til luft. Økokrim mener også bedriften ikke hadde noen effektive rutiner på plass for å avdekke og forebygge slike utslipp, og er således også ilagt forelegget for overtredelse av internkontrollforskriften. 

Selskapet har ennå ikke tatt stilling til om det vil vedta forelegget. Også to ledende ansatte i selskapet er siktet i saken.

Selskapets forsvarer er advokat Erik Davidsen, advokatfirmaet Haavind Vislie AS, tlf. 22 43 30 00.

Kontaktperson i Økokrim: Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, tlf. 23 29 10 72 eller mobil 91 64 60 13