I papirbasert økonomisk kartverk og i den elektroniske kulturminnedatabasen Askeladden er kjente automatisk fredede kulturminner registrert. Det er viktig at kommunene i byggesaksbehandlingen sjekker søknader opp mot disse kildene, slik at det kan bli klarlagt om tiltaket vil kunne berøre kulturminner. Dersom det er tilfelle, skal kommunen sende melding til kulturminnemyndighetene i fylkeskommunen, slik at de kan få anledning til å uttale seg om tiltaket før det eventuelt gis tillatelse. Økokrim har påpekt betydningen av denne plikten tidligere, se tidsskriftet Miljøkrim nr 4/2004 s 3 - 4 (ligger under «Tidsskriftet Miljøkrim» på file://okokrim60/AMS022/PRIVAT/Saker%20til%20web/Miljløteamet/www.okokrim.no).

Ved behandling av søknader fra en vedprodusent om anlegging av lagrings- og tørkeplass på hans gård i Sandefjord kommune i begynnelsen av 2007, meldte ikke kommunen fra til fylkeskommunen til til tross for at det var syv gravhauger og en haugrest fra før år 1000 e.kr. Disse var automatisk fredet etter kulturminneloven § 4 første ledd bokstav j. Unnlatelsen ser ut til å skyldes at det i behandlingen av søknadene ble benyttet nokså nytt digitalt kartverk hvor kulturminner ikke var godt nok registert. Kommunen skulle da i tillegg ha sjekket i papirbasert økonomisk kartverk og/eller i den elektroniske kulturminnedatabasen Askeladden hvor gravhaugene var anmerket, men det ser ikke ut til å ha blitt gjort. Søknaden ble innvilget, og gravhaugene er nå helt ødelagt.

Tiltakshaveren har fått en bot på 10 000 kroner for å ikke ha oppfylt undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9.

Kontaktperson: Politiadvokat Tarjei Istad, 23291298, 99624976.