Det straffbare forholdet skjedde i 2005, i en periode da Bach, som var siktet for grove bedragerier for ca 65 millioner kroner, holdt seg skjult for politiet og var etterlyst av Økokrim både nasjonalt og internasjonalt.

I denne perioden utbetalte et av forlagets ukeblad totalt i underkant av 140.000 kroner, delvis til Bach og delvis til en av hans kreditorer. Beløpet var betaling for intervju og/eller bilder av Bach alene eller sammen med andre i utlandet. Pengeutbetalingene bidro direkte eller indirekte til at Bach kunne fortsette sitt opphold i utlandet og derved holde seg skjult fra politiet og unndra seg straffeforfølgning i Norge. I tillegg hadde ukebladet inngått en avtale om opsjon på kjøp av ytterligere bilder for kr 50.000,-

Boten gjelder også tre tilfeller av brudd på bokføringsloven/regnskapsloven ved at utstedte fakturaer med uriktig innhold ble bokført av forlaget. Fakturaene hadde til dels uriktig beskrivelse av de leverte varer/tjenester og til dels var de uriktige med hensyn til hvem som hadde levert varene/tjenestene.

Foretaket har erklært at de vedtar boten.

Personer som holder seg på flukt fra politiet, for eksempel ved å oppholde seg i utlandet, forvansker politiets arbeid vesentlig. Det er ressurskrevende å søke etter personer som på denne måten unndrar seg straffeforfølgning. Forelegget er derfor et viktig signal om at det kan være straffbart å betale penger til personer som er på flukt fra politiet, for eksempel som vederlag for intervju.

Også bokføringsfeilene er alvorlige. Når man bokfører denne type fakturaer med uriktig avsender, og dels også uriktig innhold, bidrar dette til å skjule de reelle bakenforliggende forhold. Det kan også holde oppdagelsen av andre straffbare handlinger skjult. Blant annet vil det ikke framgå av regnskapet hvem den reelle mottaker av pengene er. Det er et grunnleggende og viktig prinsipp at regnskapene skal gi riktig informasjon for regnskapsbrukerne, herunder partsforholdet og innholdet av transaksjonene.

Kontaktperson i Økokrim: førstestatsadvokat Elisabeth Roscher, tlf 488 87 955