Retten legger til grunn at arkitekten har gitt vederlagsfrie tegnetjenester til den kommunale byggesakslederen og at tjenestene hadde sammenheng med byggesakslederens stilling i tidligere Tjøme kommune, nå Færder kommune. Byggesakslederen hadde blant annet et ansvar for å behandle byggesøknader fra arkitektfirmaet som arkitekten jobbet for. For dette forholdet er både arkitekten og byggesakslederen dømt til åtte måneders ubetinget fengsel for grov korrupsjon. Byggesakslederen er også dømt til å tåle inndragning.
 
I Økokrims trusselvurdering pekes det blant annet på at norske kommuner er sårbare for korrupsjon og at korrupsjonsfaren særlig er til stede der privat sektor møter offentlig sektor.
 
- Vi håper dommen blir lagt merke til og at den bidrar til en forsterket innsats for å forebygge korrupsjon i kommunal sektor, sier førstestatsadvokat Esben Kyhring.
 
Byggesakslederen dømmes i tillegg for grovt brudd med tjenesteplikten, fordi han behandlet søknader fra det aktuelle arkitektkontoret til tross for at han var inhabil og fordi han bidro til at saker om byggetiltak i strandsonen ble avgjort i strid med reglene i plan- og bygningsloven. Også en annen byggesaksleder dømmes for grove tjenestefeil, og må betale en bot på 20.000 kroner. 
 
- Reglene om vern av strandsonen skal ivareta fellesskapets interesser, både med hensyn til tilgjengelighet og fri ferdsel, og med hensyn til miljøet. Dommen gir et tydelig signal om at overtredelser av reglene på dette området også kan få strafferettslige konsekvenser. Av allmennpreventive grunner er dette svært viktig, sier Kyhring. 
 
Dommen er ikke rettskraftig.
 
Kontaktpersoner i Økokrim: 
 
Førstestatsadvokat Esben Kyhring
Tlf: 481 26 601
 
Kommunikasjonsansvarlig Ellen Cecilie Eriksen  
Tlf: 474 88 858
ellen.cecilie.eriksen@politiet.no