ØKOKRIM bistod i 2007 brasilianske myndigheter i Operasjon paradis, der rundt 30 personer i Norge og i Brasil ble pågrepet, mistenkt for hvitvasking av penger og skatteunndragelse i forbindelse med eiendomsinvesteringer i Natal. En støttegruppe for en av de tiltalte i saken klaget i mars 2009 enkelte sider av ØKOKRIMs saksbehandling inn for SOM. SOM har ikke funnet rettslig grunnlag for å kritisere ØKOKRIMs saksbehandling på de områdene som har vært undersøkt, med unntak for at en e-post fra en advokat ikke ble besvart. 

«Vi er tilfreds med at SOM ikke retter kritikk mot vår fremgangsmåte i denne saken. Den har vært mye omtalt i media – ikke alltid like dekkende. Men som et etterforskings- og påtaleorgan er det problematisk å ha løpende offentlige ordskifter om enkeltsaker med kritikere. Jeg håper nå SOMs uttalelse kan bidra til at vi kan legge dette bak oss,» sier ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea.

SOM konkluderer med at ØKOKRIM hadde tilstrekkelig rettslig grunnlag for å innhente og utlevere den informasjonen som ble gitt til brasilianske myndigheter. Det avvises at ØKOKRIM har brutt folkerettslige forpliktelser eller krav etter intern rett i forbindelse med legalisering og oversettelse av de oversendte dokumentene. På bakgrunn av sine undersøkelser kan SOM «ikke se at det er grunnlag for å konkludere med at de problemene som har oppstått kan tilskrives den oversendelsesmåten ØKOKRIM har benyttet eller ØKOKRIMs håndtering av spørsmål om formalkrav og krav om oversettelse av dokumenter”. Undersøkelsene har heller ikke gitt grunnlag for å kritisere ØKOKRIMs oppfølging av saken i ettertid. Les SOMs rapport her.

Kontaktperson i ØKOKRIM: ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea, tlf 916 46 006.