ØKOKRIMs rolle er å vurdere om forholdet kan rammes av straffebestemmelser. Anmeldelsen gjelder straffelovens § 276a – korrupsjon ved å ha mottatt en utilbørlig fordel. ØKOKRIM har vurdert det slik at det i en straffesak ikke vil kunne legges til grunn at mottaket av gaven var i strid med dagjeldende organisasjonsinterne retningslinjer. Dette, og andre momenter i utilbørlighetsvurderingen, tilsier at forholdet ikke omfattes av straffelovens § 276a.

ØKOKRIM understreker at bekjempelse av korrupsjon er en av våre viktigste oppgaver. I denne saken har vi imidlertid ikke informasjon som tilsier at det foreligger rimelig grunn til å iverksette korrupsjonsetterforsking.

Kontaktperson i ØKOKRIM: ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea, tlf 916 46 006.

Svarbrevet til Rød Ungdom