Det kommer frem i den ferske årsrapporten fra EFE.

EFE ved Økokrim er Norges nasjonale FIU (Financial Intelligence Unit), og de mottok altså en dobling i informasjon fra andre lands FIU-er som året før.

– Økningen skyldes blant annet en bedring i den internasjonale informasjonsutvekslingen, og et styrket europeisk samarbeid, sier sjef for Økokrim, Pål Lønseth.

– EFE erfarer en økning i plassering av midler som stammer fra straffbare handlinger i jurisdiksjoner med forhøyet hvitvaskingsrisiko. Vi vet også at den grensekryssende kriminaliteten øker. Dette kan også bidra til å forklare de høye tallene, sier Lønseth.

I tillegg har MT-rapporter fra norske rapporteringspliktige fortsatt en sterk stigende trend, og økte med 20% i 2023.

Blant norske rapporteringspliktige er det bankene som er den største rapporteringsgruppen, etterfulgt av eiendomsmeglere og virksomheter for betalingsformidling.

Stanset transaksjoner på titalls millioner kroner

Stans av transaksjoner er et inngripende tiltak, og EFE gjør grundige vurderinger før et slikt forbud besluttes. Et viktig ledd i disse vurderingene er å undersøke hvorvidt politiet vil sikre midlene som del av en straffesak.

I 2023 mottok EFE 126 forespørsler om forbud mot gjennomføring av transaksjon. 37 av disse transaksjonene ble stanset, totalt over 80 millioner kroner. Det var en dobling fra 2022, da tallet var i underkant av 40 millioner kroner.  I tillegg bisto EFE andre lands FIUer med stans av transaksjoner med over 90 millioner kroner.

– Gjennom internasjonal informasjonsutveksling bidrar EFE til å sikre kriminelt utbytte i Norge og i utlandet. Dette er en svært viktig del av kriminalitetsbekjempelsen, sier Lønseth.

Hvitvasking og terrorfinansiering

Informasjonen EFE mottar, viser at hvitvaskingsmetodene blir stadig mer komplekse og kreative. Kompleksiteten består i at det benyttes flere ledd og organiserte metoder for hvitvasking. Eksempelvis tas nye og flere betalingstjenester i bruk. Midlene plasseres i utlandet, blant annet i eiendom eller verdigjenstander. Pengestrømmene kan fremstå som legitime og organiserte med bistand fra profesjonelle tilretteleggere.

I tråd med den generelle trenden for 2023 erfarte EFE at også tilfanget av informasjon der rapporteringspliktige mistenker at forholdet kan være relatert til terrorfinansiering, økte, både fra norske rapporteringspliktige og internasjonale samarbeidende enheter. 

Assymetrisk utvikling på antall ansatte

Samtidig som økningen av informasjon fra inn- og utland øker i et betydelig omfang, er antall ansatte hos EFE tilnærmet uendret de siste 5 årene. I 2023 hadde EFE ca 20 ansatte. 

Andre ting du kan lese om i årsrapporten for 2023: 

  • Utnyttelse av nye betalingstjenester
  • Utro tjenere i finansnæringen
  • Pengeflyt fra eller gjennom registrerte foretak
  • Innsamling og kjøp gjennom nettbaserte sosiale plattformer
  • Beskrivelse av nasjonalt og internasjonalt samarbeid
  • EFEs produksjon og aktiviteter i 2023

 

Last ned årsrapporten til EFE som pdf-fil her

 

Kontakt: 
Kommunikasjon.okokrim@politiet.no
Tlf: 23291030