"Til tross for at tiltalte - som det fremgår av bevisførselen - hadde det avgjørende ord hva gjaldt beslutningene som ble tatt i Johnsen Oil, forsøkte han likevel hele tiden å skjule sin delaktighet i bedrageriene ved at han "holdt seg i bakgrunnen" og lot andre stå som formidlere av de uriktige opplysningene som investorene fant avgjørende for sine beslutninger om å yte lån til selskapet, kjøpe aksjer og å delta i aksjeemisjoner", heiter det i dommen.

Måten bedrageria skjedde på  "fremsto også som meget kyniske og utspekulerte", skriv Oslo tingrett.

Dommen er ikkje rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM: fyrstestatsadvokat Geir Kavlie, telefon 410 24 592