De to mennene, en 34-åring og en 29-åring, er blant annet domfelt for å ha påført reiner imiterte rovdyrskader mens dyrene fortsatt var i live, for bedrageri og forsøk på bedrageri knyttet til rovvilterstatningsordningen til Miljødirektoratet og for tyveri av reindyr.

34-åring ble dømt til henholdsvis to år og fem måneder i fengsel og må betale vel 851.000 kroner i erstatning til Miljødirektoratet. 29-åringen er av Hålogaland lagmannsrett dømt til fengselsstraff i ett år og åtte måneder og må betale vel 837.000 kroner i erstatning til Miljødirektoratet. Begge mennene idømmes saksomkostninger for tingretten og må betale erstatning til andre reineiere. I dommen heter det at de to domfelte har «opptrådt på en måte som er egnet til å svekke omdømmet til reindriften».

- De tiltalte har ved planmessige handlinger over lang tid misbrukt ordningen med rovvilterstatning og ved grove handlinger overtrådt dyrevelferdsloven, blant annet ved å imitere rovdyrskader på reinsdyr mens de var i live. Dette har utvilsomt påført dyrene store lidelser. Allmennpreventive hensyn til sier at det reageres strengt mot slike lovbrudd, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i ØKOKRIM.

ØKOKRIM overtok saken etter anmodning fra Finnmark politidistrikt, og har samarbeidet med Reinpolitiet.

De to domfelte ble i fjor høst frikjent av Indre Finnmark tingrett. Dommen fra Hålogaland lagmannsrett er ikke rettskraftig.

Kontaktperson hos ØKOKRIM: førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, tlf. 916 46 013