Tiltalte er dømt for å ha unndratt vel 42 millioner kroner fra beskatning i 2004, og den unndratte inntekten knytter seg til uttak av verdier fra et selskap registrert i Delaware, USA. Borgarting lagmannsrett har lagt til grunn at domfelte var fullt klar over at han tok ut verdier fra selskapet, og at uttaket ikke var oppgitt til ligningsmyndighetene. Ifølge dommen ble mannen anmeldt av Skatt øst.

Ved straffeutmålingen la lagmannsretten til grunn at grovt skattesvik er en forbrytelse av særlig samfunnsskadelig karakter, og at utgangspunktet ved alvorlig økonomisk kriminalitet er relativt langvarig, ubetinget fengsel. I tillegg til det høye beløpet, la lagmannsretten vekt på at skatteunndragelsen var utført på en måte som var vanskelig å oppdage, ved bruk av utenlandske selskaper hvor skatteetatens kontrollmulighet er liten.  

Lagmannsretten mente at et passende utgangspunkt for straff var fengsel i omkring tre år og seks måneder. På grunn av det lange tidsforløpet fra gjerningstidspunktet og saksbehandlingstid på vel fem og et halvt år, ble straffen redusert med seks måneder. Seks måneder av fengselsstraffen ble dessuten gjort betinget.

- Etterforskningen har vært komplisert blant annet fordi virksomheten har foregått i selskaper i utlandet, og det ble heller ikke ført regnskaper i disse selskapene, kommenterer politiadvokat Åsne Hana Torgersen i ØKOKRIM.

Dommen ble avsagt 31. oktober og er ikke rettskraftig.

Kontaktperson: politiadvokat Åsne Hana Torgersen tlf. 986 84 432