I den påanka dommen hadde lagmannsretten i formildande retning lagt stor vekt på at domfelte melde til skattestyresmakta fleire og dei mest omfattande av skattesvika han hadde gjort seg skuldig i, og såleis kvalifiserte til skatteamnesti. ØKOKRIM ønskte å få ei avklaring i Høgsterett på kor stor verknad ei slik innmelding skal ha i straffesaka. Høgsterett har no konkludert med at det har stor vekt for straffutmålinga at nokon oppfyller vilkåra for skatteamnesti. I tråd med dette utsette Høgsterett fastsettinga av straff for dei forholda som vart omfatta av søknaden om skatteamnesti.

Kontaktperson i ØKOKRIM: statsadvokat Henrik Horn, tlf 916 84 157