Den domfelte hadde en ledende stilling i et investeringsselskap. Både arbeidsgiveren og 57-åringens familieselskap eide aksjer i et børsnotert selskap, og mannen er domfelt for å ha solgt aksjene familieselskapet eide og oppfordret andre til å selge aksjer kort tid før han la inn en salgsordre på vegne av sin arbeidsgiver, såkalt frontrunning. Borgarting lagmannsrett har dømt 57-åringen til fengsel i fem måneder og familieselskapet må tåle inndragning på vel 830.000 kroner. Domstolen fastslår at det er tale om "et alvorlig tillitsbrudd overfor arbeidsgiveren". Dommen ble avsagt under dissens.
 
Tre andre personer som solgte aksjene sine etter oppfordring fra 57-åringen har tidligere vedtatt inndragningsforelegg for utbyttet de oppnådde. Disse tre verken forsto eller burde forstått at de handlet på innsideinformasjon, og kan ikke klandres for sine aksjesalg.
 
- Saken illustrerer hvor viktig det er at både arbeidsgivere og ansatte er seg bevisst de interessemotsetningene og mulighetene for misbruk som oppstår når ansatte som forvalter andres penger i verdipapirmarkedet også investerer privat i de samme aksjene. ØKOKRIM vil kunne inndra utbyttet fra enhver person som er ulovlig tilskyndet uavhengig av om vedkommende kan straffes. Prinsippet er at ingen skal kunne tjene på straffbare forhold, sier førstestatsadvokat Hans Christian Koss i ØKOKRIM. 
 
Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson: førstestatsadvokat Hans Christian Koss i ØKOKRIM, telefon 95 21 54 36