Grunneieren har stått som selger av en rekke hyttetomter i Iveland kommune i Aust-Agder til flere forskjellige personer. Kjøpene ble finansiert ved opptak av lån på til sammen rundt 28 millioner NOK i to forskjellige banker. I følge kjøpekontraktene var tomteprisen omtrent det dobbelte av lånebeløpet.  Bankene ble forledet til å tro at 50 % av kjøpesummen ble finansiert ved egenkapital, noe som viste seg ikke å være tilfelle. 

Retten la for grunneierens del til grunn at det overfor bankene "ble fortiet at låntakerne var fiktive, at egenkapitalen ikke var reell og at kjøpesummen for eiendommen var for høy" og at han ved dette bl.a. grovt utnyttet svakheten i banksystemet. I tillegg la retten til grunn under straffutmåling at han hadde utvist en kynisk holdning overfor bankene og låntakerne for tilfredsstille sine egne økonomiske behov.

For advokaten, som tidligere er domfelt for grovt underslag av klientmidler , la retten til grunn at han i rollen som oppgjørsansvarlig hadde innestått for at egenkapitalen var innbetalt og at han ved dette utgjorde et nødvendig bidrag for å kunne gjennomføre bedrageriene. Han hadde med dette grovt misbrukte den tillitt han hadde i kraft av sin stilling.

Advokaten ble frifunnet for to forhold som gjaldt brudd på hvitvaskingsloven og eiendomsmeglingsloven.

Dommen er anket av begge og er således ikke rettskraftig. 

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Geir Kavlie, tlf. 41 02 45 92