Mannen er autorisert preparant og har tidligere hatt utstopping av dyr og fugler som levevei. I 2012 tok han en rekke preparantoppdrag samtidig som han mottok 100 prosent uføretrygd. Da og ved to anledninger i 2009 og 2011 unnlot han å føre viltet han hadde til preparering i Miljødirektoratets Fallviltbase, til tross for at han var pliktig til det som preparant. Retten legger i straffutmålingen vekt på at både trygdesystemet og Fallviltbasen bygger på tillit, slik at sterke allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende. Retten trekker på grunnlag av vitneprov fra Miljødirektoratet frem at Fallviltbasen er «et sentralt virkemiddel i norsk viltforvaltning» , og at den «har som sitt primære formål å forene på den ene siden vernehensyn, vitenskapelige hensyn, museale hensyn og andre offentlige hensyn, med på den annen side hensynet til preparantyrket som næring».

Mannen tilsto i retten straffskyld på alle ti poster i tiltalen. I tillegg til fengselsstraffen inndras 22 stk. vilt fra mannen.

Vestfold politidsitrikt foresto den innledende etterforskningen.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Tarjei Istad, tlf. 23 29 12 98 / 99 62 49 76