Mannen samarbeidet med en leverandør om å lage fiktive fakturaer i 2012 – 2014 rettet til et aksjeselskap i utelivsbransjen der mannen var daglig leder, styreleder og majoritetsaksjonær. Ved bruk av de fiktive fakturaene ble selskapet tappet for litt over fem millioner kroner. Mannen sørget for at de fiktive fakturaene urettmessig ble bokført og at det urettmessig ble krevd fradrag for inngående mva med grunnlag i de fiktive fakturaene. Avsenderen av de fiktive fakturaene er tidligere dømt til fengsel i ett år og to måneder for sin medvirkning.

Mannen er videre dømt for å ha forledet NAV til å utbetale ham nesten 800 000 kroner i sykepenger i 2009 – 2013. Han ga NAV gale opplysninger om utenlandsopphold, om arbeid i sykmeldingsperiodene og om sin helse og arbeidsevne.

Mannen erkjente straffeskyld for det vesentligste av det han var tiltalt for. Tingretten la vekt på tilståelsen i formildende retning ved straffutmålingen. I tillegg til fengselsstraff er mannen fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet for alltid, inndragning av
4 676 708 kroner og han må betale erstatning på 706 000 kroner til Skatt Øst.

Kvinnen er dømt for å ha mottatt deler av utbyttet fra det økonomiske utroskapet på sin konto. Hun overførte deler av pengene videre, tok ut deler av pengene i kontanter og beholdt deler av pengene selv. I tillegg til samfunnsstraffen ble hun dømt til inndragning av
71 995 kroner.

Dommen er ikke rettskraftig.

Saken har bakgrunn i anmeldelse fra Skatt Øst. Skatt Øst har bistått ØKOKRIM i saken.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Jens H. Bachke tlf. 95 99 84 03.