En 40 år gammel mann fra Akershus er i Oslo tingrett dømt til betinget fengsel i 38 dager og ubetinget bot på 40 000 kroner for innsidekjøp av aksjer i et oljeselskap notert på Oslo børs. I tillegg er han dømt til inndragning av utbytte på 29.910 kroner. Som ansatt i et oljeserviceselskap skaffet han seg urettmessig tilgang til informasjon om resultater fra prøveboring av en letebrønn på Pil-feltet i Norskehavet. Informasjonen var relatert til at det forelå indikasjoner på hydrokarboner i letebrønnen.

Domfelte forstod at informasjon han fikk ikke var offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet og kunne føre til kursstigning på aksjene i oljeselskapet når opplysningene ble kjent. Han kjøpte likevel aksjer for til sammen 27 000 kroner. Etter at oljeselskapet i børsmelding den 6. mars 2014 annonserte et olje- og gassfunn i letebrønnen steg kursen på selskapets aksjer med 117 prosent. Domfelte solgte da aksjene.

Ved straffutmålingen er det blant annet lagt vekt på at domfelte tilsto innsidehandelen, erkjente straffeskyld og samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Lars-Kaspar Andersen, tlf 917 16 383.