En 39 år gammel mann er i Stavanger tingrett dømt til betinget fengsel i 38 dager og ubetinget bot på 90.000 kroner for innsidekjøp av aksjer i Rocksource ASA ("RGT") da det var notert på Oslo børs. I tillegg er han dømt til inndragning av utbytte på 90.162 kroner.

Som ansatt i et oljeserviceselskap ble domfelte kjent med at det var positive resultater fra boring av en letebrønn på Pil-feltet i Norskehavet, hvor RGT hadde 15 prosent eierinteresse. Mens han hadde slik informasjon kjøpte han 25.000 aksjer i selskapet for til sammen 26.489 kroner. Etter at RGT i børsmelding den 6. mars 2014 annonserte et olje- og gassfunn i letebrønnen steg kursen på selskapets aksjer med 117 prosent. Domfelte solgte aksjene 27. januar 2015 og fikk en netto gevinst etter skatt på 90.162 kroner.

Ved straffutmålingen er det lagt vekt på at domfelte tilsto innsidehandelen, erkjente straffeskyld og samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

Domfelte var tiltalt for innsidehandel og skulle opprinnelig møte til hovedforhandling i Stavanger tingrett sammen med to andre menn som er tiltalt i forbindelse med ulovlig innsidekjøp av aksjer i RGT. Hovedforhandlingen som er berammet til 4. april 2016 vil bli gjennomført mot de to gjenværende tiltalte. Tidligere er en annen person dømt (tilståelsesdom) for ulovlig innsidehandel i samme sakskompleks.

Dommen er rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Lars-Kaspar Andersen, tlf. 917 16 383.