I en ny dom fra Oslo tingrett er en mann i 60-årene dømt til ubetinget fengsel i fem måneder for å ha avgitt uriktig forklaring og prøvd å påvirke to vitner – alt i forbindelse med Borgarting lagmannsretts behandling av den såkalte Johnsen Oil-saken i 2020. Straffen er i tråd med aktors påstand. 
 
Kan svekke tilliten til rettssystemet
Da mannen vitnet i lagmannsretten forklarte han seg ulikt på en rekke punkter. Nå har Oslo tingrett funnet det bevist at han forklarte seg bevisst uriktig og at han prøvde å påvirke to andre vitner i saken til å gjøre det samme. 
 
Uriktig forklaring og vitnepåvirkning er svært alvorlige handlinger. I et fungerende demokrati er det essensielt at vitner forklarer seg sant, for at domstolene skal kunne ha forutsetninger for å avsi riktige avgjørelser. Hvis ikke, vil tilliten til rettssystemet bli skadelidende, sier politiadvokat Johan Løken, som var aktor i saken. 
 
Johnsen Oil-saken ble offentlig kjent høsten 2013. I det større sakskomplekset, ble investorer ble lurt til å kjøpe aksjer i selskapet. Økokrim har tatt ut flere tiltaler og flere er dømt i samme kompleks. 
 
I Borgarting lagmannsretts dom fra 2021 ble en mann dømt til fem års fengsel og inndragning av 11,6 millioner kroner. Det var i forbindelse med denne lagmannsrettsbehandlingen at de nå pådømte handlingene fant sted.
 
Dommen er ikke rettskraftig.
 
 
Kontakt:
 
Johan Løken
politiadvokat
918 59 675
carl.johan.loken@politiet.no 
 
kommunikasjon.okokrim@politiet.no    
23 29 10 30 (08.00-15.00)