Mannen ble dømt for overtredelse av straffeloven § 240 - generalklausulen mot miljøkriminalitet. Fra før forelå det ingen avgjørelser fra Høyesterett, som var direkte sammenlignbare med denne saken.

Den ulovlig felte reven var fanget i en fangstbås som sto på eiendommen til en slektning av domfelte, i nærheten av domfeltes bolig. Fjellreven var hvit, men domfelte var overbevist om at han hadde skutt en albinorødrev. Han undersøkte ikke nærmere selv om han visste at fjellreven er fredet og utrydningstruet. Til tross for at fjellrev er svært uvanlig i Rogaland, mente Høyesterett at mannen sterkt må bebreides for å ha felt dyret.

Høyesterett fastsatte straffen til 60 dagers fengsel og tap av retten til jakt og fangst i en periode på ett år. Ved straffutmålingen uttaler bl.a. Høyesterett at det i saker om miljøkriminalitet må det av allmennpreventive grunner reageres strengt og i denne saken hadde det særlig betydning at utryddelsen av arter anses i dag som en av de viktigste og største miljøtruslene verden står overfor.

Dommen gir blant annet veiledning for hva som ligger i kravet til "grovt uaktsomt" ved alvorlig miljøkriminalitet. Bl.a. viser Høyesterett til at det er et helt grunnleggende vilkår at jegerne må kunne identifisere de artene de jakter på. Dersom jegeren ikke kan identifisere dyret, skal han avstå fra å felle det. Det ble videre lagt vekt på at jegeren hadde handlingsalternativer.

For spørsmål om dommen kontakt:
Hans Tore Høviskeland, førstestatsadvokat
hans.tore.hoviskeland@politiet.no
916 46 013

kommunikasjon.okokrim@politiet.no
23 29 10 30