Under koronapandemien innførte NAV en lønnskompensasjonsordning for permitterte arbeidstakere. Den 36 år gamle mannen utnyttet denne støtteordningen og er nå dømt i Oslo tingrett for grovt NAV-bedrageri.

Falske ansettelsesforhold
Bedrageriet ble gjennomført ved at det ble opprettet uriktige ansettelsesforhold i et selskap, og deretter innberettet lønn og fremmet krav på kompensasjon som baserte seg på de ikke-eksisterende ansettelsesforholdene. Retten fant det bevist at domfelte medvirket til bedrageriet gjennom blant annet å bli registrert som styreleder i selskapet og stille sin bankkonto til disposisjon for utbetalingen av kompensasjonen. På denne måten ble det urettmessig utbetalt 703 800 kroner fra ordningen til domfeltes konto. Forholdet ble avdekket og anmeldt av NAV. Mannen ble i tillegg domfelt for hvitvasking av 45 000 kroner, som også var utbytte fra bedragerier mot NAV. 

Den 36 år gamle mannen er i Oslo tingrett dømt til fengsel i 11 måneder og dømt til å betale erstatning på 703 800 kroner til NAV for grovt bedrageri av NAVs lønnskompensasjonsordning. 

Økokrim har prioritert å avsløre koronabedragerier
Saken er en del av Økokrims satsing mot misbruk av ulike covid-19 støtteordninger innført under pandemien. Økokrim har etterforsket og aktorert flere slike saker i retten. Økokrim er nå i ferd med å sluttføre de siste av disse sakene.  

– Støtteordningene var basert på en særlig tillit. Av allmennpreventive grunner er det viktig at disse overtredelsene blir avdekket. Ved kriser er det behov for nødordninger og myndigheter som reagerer raskt. Det er alvorlig når slike støtteordninger utnyttes og viktig at misbruk følges opp, sier politiadvokat Kristian Johansen.

Dommen er ikke rettskraftig.

 

Kontakt:
Kristian Johansen 
Politiadvokat
Telefon: 93095743

kommunikasjon.okokrim@politiet.no
23 29 10 30 (08.00-15.45)