I tillegg får to tidligere ansatte meglere fengselsstraff for grovt brudd på god forretningsskikk.
 
- Det er to omfattende dommer på til sammen 230 sider, og vårt inntrykk er at tingretten har gjort en grundig vurdering, sier påtaleansvarlig i saken førstestatsadvokat Trude Stanghelle.
 
De to gründerne er dømt for å ikke opplyse om den høye risikoen forbundet med kjøp av aksjer i The Nordic Group AS (TNG), som var morselskap til Nordic Securities AS. De ga heller ikke andre vesentlige opplysninger om investeringen, da de fikk flere ikke-profesjonelle investorer til å kjøpe aksjer. 
 
Retten har påpekt at de tiltalte gjennom misbruk av et profesjonelt verdipapirforetaks tillit har lurt et stort antall fornærmede til å investere store beløp i TNG-aksjer. De fornærmede  var ikke-profesjonelle investorer og kunder i selskapet til de dømte. 
 
De fornærmede er tilkjent erstatning med til sammen ca.17,5 millioner kroner. I tillegg får gründerne inndratt ca. 12,6 millioner kroner. 
 
- På vegne av de fornærmede er vi fornøyd med at de har fått tilkjent erstatning for sitt tap. Investeringsbedragerier er et økende samfunnsproblem, som er ressurskrevende å etterforske og iretteføre. Det er særlig alvorlig at bedrageriet er begått av personer de fornærmede hadde stor tillit til, sier Stanghelle.
 
I dommen la retten vekt på at lovbruddet var planlagt og organisert, og at dette ikke bare gikk ut over den enkelte investor, men også var egnet til å svekke tilliten til verdipapirmarkedet som sådan.
 
Dommen er ikke rettskraftig og Økokrim vil lese dommen grundig for å vurdere eventuell anke. 
 
Kontaktpersoner i saken: 
 
Førstestatsadvokat Trude Stanghelle, telefon: 928 06 758
Kommunikasjonsrådgiver Katrine H. Nylund, telefon: 23 29 10 30