Tidligere er fem andre menn dømt til fengselsstraff i samme sakskompleks.
 
Mannen hadde unnlatt å føre opp inntekt med til sammen ca trettiseks millioner kroner og unndro dermed skatt for i overkant av elleve millioner kroner. Retten la til grunn at riktig straff for forholdet ville utgjort fire års ubetinget fengsel dersom siktede ikke hadde avgitt en uforbeholden tilståelse. Domfelte fikk en kraftig tilståelsesrabatt og dessuten straffereduksjon fordi han medvirket til å avdekke andre involverte personer i sakskomplekset. Dette viser at retten legger stor vekt på tilståelser og samarbeid med politiet.
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Trude Stanghelle, tlf 928 06 758.