Pengene var utbytte av et bedrageri begått mot et kinesisk/amerikansk selskap med tilhold i Singapore. Domfelte vasket pengene gjennom sitt finske eiendomsselskap. Ved hjelp av fiktive kontrakter og fakturaer sikret han utbytte for bakmennene ved å sende pengene videre til konti i Ungarn og Irland, og tilslørte overføringene som del av selskapets ordinære virksomhet.

I tillegg til fengsel i ett år og 6 måneder, må domfelte tåle inndragning av drøyt 1,3 millioner som var hans eget utbytte av hvitvaskingen.

Domfellelsen er den femte i rekken i det samme sakskomplekset. Sakene er Økokrims opprulling av et internasjonalt hvitvaskingsmiljø, hvor det også foreligger dommer i utlandet.

Digitale bedragerier er et betydelig og voksende samfunnsproblem både i Norge og internasjonalt. For å lykkes med slik kriminalitet er gjerningsmennene avhengig av fungerende hvitvasking. Bekjempelse av hvitvasking over landegrensene prioriteres derfor høyt av Økokrim, sier førstetstatsadvokat Håvard Kampen

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson hos Økokrim:
Førstestatsadvokat Håvard Kampen
tlf 954 40 968

Kommunikasjon.okokrim@politiet.no
Telefon: 23 29 10 30 (08.00-15.45)