En 62 år gammel mann fra Sauda er i Stavanger tingrett dømt til ubetinget fengsel i 5 måneder for forsettlig innsidekjøp av aksjer for om lag NOK 800.000,- i oljeselskapet Rocksource ASA ("RGT") i 2014, da selskapet var notert på Oslo børs, etter at han mottok "tips" fra en meddomfelt som hadde innsideinformasjon relatert til et olje- og gassfunn på Pil-feltet i Norskehavet. 62-åringen fikk inndratt en aksjegevinst på NOK 2.460.491,-. Siden han kjøpte deler av aksjene gjennom sitt eget eiendomsselskap bedømte tingretten det som brudd på aksjeloven § 19‑2 ved at den domfelte 62-åringen derved også utviste grov uforstand under skjerpende forhold ved utførelsen av verv som styreleder (enestyre) og daglig leder.

Han som "tipset" 62-åringen, en 51 år gammel mann fra Sauda, ble i den samme saken dømt til ubetinget fengsel i 90 dager for forsettlig innsidetilskyndelse av 62-åringen til kjøp av aksjer i RGT. 51-åringen fikk innsideinformasjon om funnet som ansatt i et oljeserviceselskap som deltok i leteboringen som ble gjennomført for bl.a. RGT.

Tingretten fremhever at siden slik kriminalitet er egnet til å skade samfunnsøkonomien så er det viktig å reagere strengt og uttaler bl.a. at:

"Allmennprevensjonen vil være ivaretatt dersom investorene på grunn av dette budskap avholder seg fra å misbruke innsideinformasjon."

Dommen er ikke rettskraftig.

To personer er tidligere rettskraftig domfelt for innsidehandel (tilståelsesdom) i samme sakskompleks.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Lars-Kaspar Andersen, tlf 917 16 383