Saken gjelder momsbedrageri og forsøk på momsbedrageri på til sammen cirka 52 millioner kroner og lånebedrageri/forsøk på lånebedrageri på i alt 30 millioner kroner.

Momsbedrageriene skjedde i forbindelse med fakturering av blant annet stein og pukk fra tiltaltes gård i Grimstad. Tingrettsdommen mot mannen var rettskraftig i 2005, da lagmannsretten avviste anken hans. Men siden ankenekten var uten begrunnelse, ble saken tillatt gjenopptatt i år. Høyesterett fastslo i 2010 at saker som er nektet anke uten begrunnelse kan søkes gjenopptatt.

I dommen heter det blant annet: ” I rettspraksis er det lagt til grunn at utgangspunktet i gjenåpningssaker hvor domfellelsen blir opprettholdt, er at den tidligere straffutmåling blir stående selv om det kan ha gått lang tid mellom den opprinnelige og den etterfølgende straffutmålingen”.

Fengselsstraffen anses ferdig sonet.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Trude Stanghelle, tlf 928 06 758.