Agder lagmannsrett har domfelt de to for brudd på plan- og bygningsloven som følge av flere byggetiltak i strandsonen i Grimstad, det vil si innenfor 100-metersbeltet fra sjøen. Blant annet er det oppført en tennisbane, en voll, to bommer, en underjordisk gang og deler av kjelleren ble sprengt ut på berget i kort avstand fra sjøen.

«Et felles straffutmålingsmoment for samtlige overtredelser er sterke allmennpreventive hensyn. Det er viktig at andre ser at det reageres strengt ved slike overtredelser når de blir avdekket», heter det i dommen.

«Det er et sterkt utbyggingspress i strandsonen og det blir investert svært høye beløp for å skaffe seg tilgang til dette begrensede godet. Det er derfor nødvendig med effektiv håndhevelse av regler og retningslinjer som er oppstilt, og vesentlige og grove overtredelser må medføre følbare reaksjoner. Ofte vil utelukkende økonomiske reaksjoner ha mindre avskrekkende virkning», skriver Agder lagmannsrett.

To entreprenørselskaper er i tingretten og lagmannsretten idømt bøter på henholdsvis 250.000 kroner og 200.000 kroner for brudd på plan- og bygningsloven.
Entreprenørselskapene fikk i tillegg inndratt henholdsvis 150.000 kroner og 75.000 kroner.

Aust-Agder tingrett idømte i fjor høst et arkitektfirma en bot på 150.000 kroner for falsk forklaring til offentlig myndighet og brudd på plan- og bygningsloven. En person har vedtatt et forelegg på 20.000 kroner for de samme forholdene.

- Påtalemyndigheten er tilfreds med at retten vektlegger at både hytteeieren og den profesjonelle aktøren skulle holdt seg innenfor rammen av det som var omsøkt og tillatt. I dommen understrekes det også at entreprenører som utfører oppdrag i strandsonen må undersøke om det foreligger tillatelse til inngrepene, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i ØKOKRIM.

Dommen er avsagt under dissens og er ikke rettskraftig.

Kontaktperson hos ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, telefon 916 46 013