De to er dømt for grove brudd på plan- og bygningsloven som følge av flere byggetiltak i strandsonen i Grimstad, det vil si innenfor 100-metersbeltet fra sjøen. Blant annet er det oppført en tennisbane, en voll, to bommer, en underjordisk gang, i tillegg til at deler av kjelleren ble sprengt ut på berget i kort avstand fra sjøen.

Dette er første sak som Høyesterett har behandlet straffutmålingen for, etter at plan- og bygningsloven i 2010 fikk hevet strafferammen til to års fengsel. Høyesterett viser til at "straffens allmennpreventive virkning står sentralt ved straffutmålingen."

Høyesterett fant det ikke formildende at kommunen i ettertid godkjente den ulovlige utvidelsen av kjelleren eller at de øvrige tiltakene i strandsonen er tilbakeført.

At hytteeieren stolte på de profesjonelle partene i prosjektet - ansvarlig søker og ansvarlig utførende - var et synspunkt som ikke førte frem i retten.

I tillegg til de to som må i fengsel, fikk et entreprenørselskap forkastet sin anke av Høyesterett. Høyesterett fant at det var svært klanderverdig at entreprenørselskapet utførte tiltakene uten at det forelå nødvendig tillatelse. Selskapet ble ilagt en bot på 200.000 kroner og inndragning av vinning med 150.000 kroner.

- ØKOKRIM er tilfreds med at Høyesterett følger påtalemyndighetens påstand i denne saken. Det er av nasjonal betydning å ta vare på strandsonen av miljøhensyn og for å sikre allmenn ferdsel. Det er viktig at de som vurderer å gjøre inngrep strandsonen ser at det reageres strengt ved denne type miljøkriminalitet. Videre understrekes det også at entreprenører som utfører oppdrag i strandsonen må undersøke om det foreligger tillatelse til inngrepene, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i ØKOKRIM.

Kontaktperson hos ØKOKRIM:
Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, telefon 916 46 013