En av de tiltalte som retten fant hadde medvirket, ble likevel frifunnet fordi naturmangfoldloven i 2014 ikke rammet medvirkning.

Ulven er fredet og truet av utryddelse i Norge. De domfelte ble dømt for grov overtredelse av straffebestemmelsen i naturmangfoldloven § 15, jf. § 75 som har 3 års strafferamme. Lagmannsrettens flertall fant at de domfelte planla og forberedte den ulovlige jakten i samarbeid, men at samarbeidet ikke skjedde i form av en slik organisert kriminell gruppe som omfattes av straffeloven § 60a.

De domfelte var tiltalt etter straffeloven § 152 b som oppstiller en 6 års strafferamme. Lagmannsrettens domfellelse etter naturmangfoldloven er begrunnet i at forsøket på det ulovlige uttaket ikke ble ansett som forsøk på å minske en bestand truet av utryddelse.

Hovedtiltalte ble dømt til fengsel i 9 måneder. Han ble også dømt for ulovlig felling av ulv på åtejakt. De tre andre fikk fengsel fra 5 måneder til 120 dager. Samtlige ble også idømt jaktforbud, i fra fem år til tre år.
Ved straffutmålingen har lagmannsretten lagt vekt på at det var planlagt, organisert ulovlig jakt, og at de domfelte har satt seg over reglene som gjelder for forvaltningen av rovdyr i Norge.

Etterforskingen av saken er gjort av ØKOKRIM i nært samarbeid med Hedmark politidistrikt. Det er første gang i Norge at politiet har avdekket personer som har begått planlagt ulovlig jakt på ulv og første gang domstolene behandler en slik sak. Saken reiser derfor prinsipielle rettslige spørsmål det ikke finnes tidligere rettspraksis på.

Dommen er ikke rettskraftig. ØKOKRIM vil vurdere anke.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Tarjei Istad, tlf 996 24 976 / politiadvokat Inge Svae-Grotli, tlf 976 67 043.