I dommen heiter det mellom anna at ”alvoret i (tiltaltes) handlinger kan, bortsett fra tidsforløpet, tale for å øke straffen noe” men at ”saken har hatt en usedvanlig utvikling som har medført at behandlingstiden er blitt lang.” Lagmannsretten har derfor avgjort at straffene skal vera på vilkår.

Fyrstestatsadvokat Thomas Skjelbred i ØKOKRIM seier at ”oppgåva til ØKOKRIM er mellom anna å sikre tilliten til verdipapirmarknaden. Høgsterett har tidlegare uttalt at verdipapirkriminalitet skal straffast med ubetinga fengsel og denne dommen speglar ikkje dette. Vi vil derfor anke dommen.”

Kontaktperson i ØKOKRIM: fyrstestatsadvokat Thomas Skjelbred, telefon 915 95 376.