Saken gjelder tapping av Røde Kors og bruk av bestikkelser i tilknytning til et byggprosjekt som domfelte påtok seg for Røde Kors i 1997/98. Tappingen skjedde i samarbeid med domfeltes to brødre, hvorav den ene den gang var økonomidirektør i Røde Kors. Retten har funnet at det forelå utroskap ved økonomidirektørens tildeling av byggekontrakten på 19 millioner kroner og ved den etterfølgende overfakturering av Røde Kors for tilleggsarbeider. Domfelte anses å ha medvirket til at Røde Kors led et tap den gang på cirka 8, 7 millioner kroner. Han ble også funnet skyldig i å betalt bestikkelser til en Røde Kors-ansatt kontrollør.

Tingrettsdommen mot mannen var rettskraftig i mai 2005 etter at anken hans var blitt nektet fremmet. Men siden ankenekten var uten begrunnelse, ble saken tillatt gjenopptatt i november 2010. Dette med bakgrunn i at Høyesterett fastslo i oktober 2010 at saker som er nektet anke uten begrunnelse, kan søkes gjenopptatt. Etter ny siling ved Agder lagmannsrett, ble deler av saken fremmet til ankeforhandling ved Agder lagmannsrett fra januar 2013. To medtiltalte fikk også saken opp på nytt, men trakk ankene dagen før rettssaken startet. Dermed er fengselsdommene for disse to på henholdsvis fire år og fem og et halvt års fengsel. Fra før er en fjerde mann dømt til ni måneders fengsel i samme sak.

I dommen fra Agder lagmannsrett heter det blant annet: "Det dreier seg, som fremhevet av ØKOKRIM, i realiteten om en korrupsjonssak av betydelig omfang, og der allmennpreventive hensyn gjør det nødvendig for samfunnet å reagere med fasthet og styrke". Videre har retten lagt vekt på at den "grove utroskapen er begått mot en ideell organisasjon som har hatt som sitt mål å hjelpe mennesker rundt om i verden i ytterste krise; i krigssituasjoner, ved store naturkatastrofer etc. Organisasjonen baserer sitt virke på store statlige tilskudd, men en del er også basert på gaver, innsamlede midler og frivillighet. Domfelte utsatte organisasjonen for en betydelig risiko for tap av tillit og omdømme ved sin medvirkning til brorens utroskap, alt for å skaffe seg selv og sine brødre uberettiget økonomisk vinning".

Domfelte erkjente på ankeforhandlingens aller siste dag straffeskyld for deler av tiltalen, men dette er ikke tillagt betydning i formildende retning.

I tillegg til fengselsstraffen ble han også fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet (rettighetstap) på ubestemt tid, samt å betale erstatning til Norges Røde Kors på 21 millioner kroner. Domfelte har sonet fengselsstraffen.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Marianne Djupesland, tlf 911 15 460.