- Vi er tilfreds med at tingretten har funnet grunnlag for å dømme alle de tre tiltalte. Dommen er et viktig signal om at bedrifter og deres ledelse har et ansvar for å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for sine ansatte, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland.

Retten mener at daglig leder handlet grovt uaktsomt ved ikke å sørge for bedre ordninger for mottak og kontroll av det skrapet som skulle smeltes om, og dømmer han til 10 måneders fengsel. Også selve foretaket og styrelederen stod tiltalt i saken. De er nå dømt til bøter på henholdsvis kr 1 000 000 og kr 120 000.

Retten mener det foreligger "særlig skjerpende omstendigheter fordi overtredelsene medførte så vel tap av liv som alvorlig fare for liv eller helse".

- ØKOKRIM anser det som prinsipielt viktig i denne saken at også styremedlemmer kan risikere personlig ansvar ved overtredelse av arbeidsmiljølovens bestemmelser. Risikoen for personlig straffansvar kan med denne dommen være viktig i forebyggende øyemed ved at risikostyring løftes inn i styrerommene, særlig i bedrifter der virksomheten kan innebære fare for liv og helse, sier Djupesland.

Retten påpeker at det var "en overordnet mangel på sikkerhetskultur" ved bedriften. Blant annet er det funnet bevist at smelteverkets kontroll med aluminiumskrapet ikke var tilstrekkelige for å forhindre at uønsket skrap havnet i smelteovnene. Bedriften hadde ikke gode nok rutiner for verken mottakskontroll, opplæring, avvikshåndtering eller oppfølging av at bedriftens rutiner ble fulgt. Det legges blant annet vekt på at det ikke var tilfredsstillende rutiner for å unngå menneskelige feil.

Kontaktperson hos Økokrim: Førstestatsadvokat Marianne Djupesland, mobil: 911 15 460