Mannen i midten av 50-årene ble dømt for fullbyrdet grovt bedrageri av kr. 2.870.000 og forsøk på grovt bedrageri av kr. 540.000. Bedrageriene ble begått over en periode på ca. to år. Straffen ble satt til ubetinget fengsel i to år. Han ble også dømt til å betale tilbake pengene til Miljødirektoratet. Dommen falt 30. august 2021.

Om dommen sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland:

«Dommen sender et signal om at bedrageri av offentlige miljøtilskuddsordninger straffes strengt. Når man bedrar en slik ordning, stjeler man fra fellesskapets midler og man misbruker den tilliten som ligger i ordningen. Dette skader igjen de gode formålene som ordningene skal ivareta».

Om straffeutmålingen uttalte retten i dommen:

«Mange av de samme hensynene gjør seg gjeldende ved trygdebedragerier og ved bedrageri av en slik ordning som denne saken gjelder. I begge tilfeller er det tale om fellesskapets midler, slik at terskelen kan være lavere for å begå bedrageri enn hvis midlene tilhørte privatpersoner. Videre er ordningene i begge tilfeller i stor grad basert på tillit, og oppdagelsesrisikoen er derfor begrenset. Allmennpreventive hensyn gjør seg dermed gjeldende med tyngde i begge tilfeller».

Ordningen for tilskudd til behandling av kasserte fritidsbåter ble opprettet i 2017. Miljødirektoratet betaler et beløp per kilo kassert båt som blir levert inn. Bedrageriet besto i at det ble rapportert en høyere vekt enn det som var den reelle vekten, slik at tilskuddet ble tilsvarende større. Forholdet ble anmeldt av Miljødirektoratet i september 2020.

Formålet med ordningen for tilskudd til behandling av kasserte fritidsbåter er å samle inn og sikre forsvarlig behandling av båter som skal kasseres, og dermed forhindre at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra slike båter. I tillegg vil materialgjenvinning og energiutnyttelse av båtene gi reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter. 

Mannen hadde avgitt en uforbeholden tilståelse og saken ble derfor pådømt som en tilståelsesdom. Mannen fikk en strafferabatt på ca. 20 %. 

Dommen er ikke rettskraftig.

 

Kontaktperson i Økokrim:

Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, tlf. 916 46 013.

Senior kommunikasjonsrådgiver, Andreas Lunde, tlf. 402 00 450