I lagmannsretten ble et oppdrettsselskap, den daglige leder og en entreprenør ilagt bøter og saksomkostninger på til sammen 570 000 kroner for brudd på kulturminneloven og plan- og bygningsloven. De domfelte anket til Høyesterett med den begrunnelse at veianlegget i hovedsak lå utenfor det området som er automatisk fredet og at de domfelte var ”i unnskyldelig rettsvillfarelse”. Høyesterett forkastet ankene og dommen fra lagmannsretten blir dermed stående.

Saken gjelder utfyllingsarbeid utført i januar 2006 i strandsonen på Onarheim i Tysnes kommune og i den fredede ting- og gildestaden Onarheim. Uten at det var søkt om byggetillatelse ble rundt 20 billass med steinmasser utfylt på en 40 meter lang midlertidig anleggesvei til et oppdrettsannlegg. Handlingen medførte også fare for skade på kulturminner i tillegg til at det var et betydelig terrenginngrep. Selskapet, daglig leder og entreprenøren ble ilagt bøter på henholdsvis 300.000, 150.000 og 60.000 kroner

I dommen skriver Høyesterett blant annet: "Også et begrenset inngrep krever undersøkelser og vurderinger som nødvendiggjør at kulturminnemyndighetene trekkes inn ved avgjørelsen av om inngrepet kan tillates" og det straffverdige er "i første rekke det at tiltalte tok seg til rette inne i området til et automatisk vernet kulturminne og ikke hvor stor del av området som inngrepet rammet". 

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, tlf 916 46 013