I tillegg til fengselsstraffen opprettholdes rettighetstapet på fem år som de tre ble dømt til av tingretten, og den ene domfelte må fortsatt betale erstatning på nærmere 16,5 millioner kroner til staten. De straffbare forholdene fant sted fra 1999 til 2007, og rammet flere ulike selskap og privatpersoner. De domfelte ble i tingretten dømt til seks års fengsel, hvorav fullbyrdelsen av et halvt år ble gjort betinget.

I lagmannsrettens dom heter det: "Alle de tre tiltalte har begått meget alvorlige straffbare forhold, der hensynet til samfunnsvernet tilsier at straffen i sin helhet gjøres ubetinget. Det foreligger ingen formildende omstendigheter i saken."

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Hulda O. Karlsdottir, tlf 480 12 254.