De tre tiltalte ble domfelt fullt ut i samsvar med tiltalen til seks års fengsel hvorav seks måneder ble gjort betinget. De ble videre domfelt til rettighetstap på fem år, samt at den ene tiltalte ble idømt erstatning til staten på ca. 16 millioner kroner.

Tingretten bemerker blant annet at:”I straffskjerpende retning har retten sett hen til at flere av de straffbare forholdene er begått over lang tid, og fremstår som godt planlagt og koordinert mellom de tiltalte.”

Videre har retten lagt vekt på at: ”Det er gjennomgående at de tiltalte ved sin adferd og fremtoning sammen har klart å etablere et tillitsforhold til de fornærmede, som har vært avgjørende for at de straffbare forholdene lot seg gjennomføre og vedvare over tid. Flere vitner, herunder fornærmede, har beskrevet de tiltalte som profesjonelle, overbevisende og tillitsvekkende. De fornærmedes tillit er så blitt utnyttet til fordel for egen, medtiltalte og nærstående selskapers vinning.”

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM er førstestatsadvokat Bård Thorsen, tlf 414 54 172.